សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP)

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP) នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុង សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវា ដើម្បីពិភាក្សាលើផែនការផ.ស.រ.គ

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP)

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP) នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្នុងបរិវេណវត្តច្បារអំពៅទី២ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីពិភាក្សាលើផែនការផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម​​ (ផ.ស.រ.គ)(JAAP)​ ។​

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP)

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP) នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីពិភាក្សាលើផែនការផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម​​ (ផ.ស.រ.គ)(JAAP)​ ។​

កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា (Youth Excel)

នៅថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា (Youth Excel) រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចំណេះដឹងថ្មីៗ របស់អង្គការដែលដឹកនាំដោយយុវជន និងយុវជនដែលធ្វើការក្នុងអង្គភាពដែលបម្រើប្រយោជន៍ដល់យុវជន។ ការស្រាវជ្រាវទាំងនេះផ្តោតលើ ការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិច សុខភាពផ្លូវចិត្ត ការងារ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអប់រំ។ សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមជាកិត្តិយស្តពីតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ(ក្រសួងការងារ ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសុខាភិបាល) ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមានអង្គការឃែរអន្តរជាតិកម្ពុជា(CARE Cambodia) អង្គការសុខភាពគ្រួសារអន្តរជាតិ(FHI360) អង្គការហ្វ័ររ៉ុមស៊ីវ(ForumCiv) អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO) អង្គការSave the Children អង្គការមូលនិធិអាស៊ី(The Asia Foundation) អង្គការCPDD ទីប្រឹក្សាផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងយុវជន ជាដើម។ ភ្ញៀវកិត្តិយស្តបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនក្នុងការដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះឲ្យចេញជាលទ្ធផល ហើយបានផ្តល់ជាព័ត៌មានបឋមសំរាប់អ្នកធ្វើការសំរេចចិត្ត។ នេះជាជំហានដំបូងទៅរកការស្រាវជ្រាវធំៗនាពេលខាងមុខ។ ក្នុងនោះដែរ តំណាងក្រសួងដែលបានចូលរួមក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពការងារនិងសេវានានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានរកឃើញផងដែរ និងរីករាយក្នុងការសហការបើយុវជនមានគំរោងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីលទ្ធផលការស្រាវជាវអាចប្រើប្រាស់បានជាផ្លូវការកាន់តែប្រសើរ។ ក្រោមគម្រោង”ភាពជាដឹកនាំយុវជន” ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ U.S. Agency for International Development (USAID) តាមរយៈ International Research and Exchanges Board …