សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP)

សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គម(JAAP) នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុង សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវា ដើម្បីពិភាក្សាលើផែនការផ.ស.រ.គ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *